IKMA
Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány

A Kormány 1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozata az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapít-vány megszüntetésérõl


A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, továbbá a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 6.3. pontja alapján a következõket határozza el:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása központi költségvetési szerv által hatékonyabban megvalósítható.
2. A Kormány
a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival egyeztetve, az állami alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
b) megbízza a nemzeti erõforrás minisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére;
10808 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 45. szám
c) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Wekerle Sándor Alapkezelõ lássa el, és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;
d) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány megszûnése napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: azonnal
3. A Kormány az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke erejéig –, valamint a megszünõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Wekerle Sándor Alapkezelõt jelöli ki. A Kormány egyetért azzal, hogy az Alapítvány hitelezõk kielégítése után fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében a nemzeti erõforrás miniszter a Wekerle Sándor Alapkezelõ támogatására fordítja, amely vagyont a Wekerle Sándor Alapkezelõ egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti feladatokra fordítani.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Az alapítvány célkitűzése


A mérnökképzés és a továbbképzés során a szakismereteknek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen történő oktatásához szükséges feltételek biztosítása érdekében 1990. március 26-án - a jelzett időpontban érvényes elnevezések szerint - a Budapesti Műszaki Egyetem, az Ipari-, a Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi-, a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási- és a Művelődésügyi Minisztérium, az Ipari Fejlesztési Bank Rt., a Magyar Villamos Művek Tröszt, az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, valamint az Ipari Technológiai Intézet, az azóta elhunyt Dr.Fodor Lajos volt rektor, a szintén elhunyt Dr.Szabó Imre professzor és mások kezdeményezésére létrehozta az "Ipar a korszerű mérnökképzésért alapítvány"-t, amelyhez a későbbiekben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság is csatlakozott.

Az "Ipar a Korszerű Mérnökképzésért Alapítvány" az alapító okirat célkitűzéseinek megfelelően kizárólag a Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetemen folyó oktatási és tudományos-kutatási tevékenység támogatása érdekében fejti ki tevékenységét.

Célkitűzés


Az alapítvány céljai megvalósításához a következő feladatokat látja el:

  • a magas szintű felsőfokú oktatáshoz, posztgraduális képzéshez szükséges eszközpark korszerűsítése és folyamatos szinten tartása,
  • az oktatáshoz szükséges műszaki tudományos ismeretek megszerzése, oktatástechnikai eszközök beszerzése és működtetése
  • az egyetem döntéseiben a környezettel harmonikus mérnöki szemlélet és szakismeret kialakítása,
  • a korszerű egyetemi infrastruktúra - könyvtár, számítógépes rendszerek, kommunikációs rendszerek, laboratóriumok, műhelyek - létrehozása, szinten tartása,
  • a mérnökképzést segítő "iskolák" kialakulásához, a posztgraduális képzéshez, az ösztöndíjasok képzéséhez a feltételek biztosítása,
  • a Műegyetemi Atlétika és Football Club (MAFC) támogatásával az egyetemi sportmozgalmak fejlődéséhez, a diákság és az oktatók sportolási lehetőségeihez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése,
  • az egyetemfejlesztés stratégiai döntéseiben a mérnököket alkalmazó szervezetek, vállalatok, vállalkozások javaslatainak, szükségleteinek az érvényesítése,
  • minden olyan esemény, folyamat, szerveződés, tevékenység támogatása, amelyet a kuratórium az alapítvány célja szerint arra érdemesnek ítél.